search
Default_exhibition

한일 현대조각전(장흥)

1989.08.04-1989.08.04
조성묵, 주경호, 기경수, 최덕료, 최성호, 최정열, 홍성경, 이영길, 이영주, 이일호, 이창안, 이홍수, 임성오, 임재선, 전국광, 문인수, 박석원, 신달호, 신동효, 이건민, 이기문, 이상일, 이수홍, 김인겸, 김정명, 김진성, 강영모, 김경화, 김대역, 김영원, 김창규, 김학재, Abe Toshiyuki, Arita Nobuo, Lida Yoshimi, Yasukama Minpo, Imamura Yoshidono, Ishikawa Koiji, Itoh Kazuya, Yamageta Testsuya, Ogai Takio, Okuzono Hisabaru, Taneda Kazuo, Sueyasu Shigeyoshi, Tsukamoto Yomori, Miyoshi Michio, Torihata Yoshinibu, Nakanish Shumei, Matsuo Ichiroh, Nishida Yoshiharu, Hirosue Katsumi, Harada Gan